Get Adobe Flash player
Kto jest online
Gościmy: 1 Bot

Protokół z Walnego Zebrania Delegatów z dnia 15 marca 2015 r.

Radzyń Podlaski 15.03.2015 r.

 

 

Protokół z Walnego Zebrania Delegatów Okręgu Biała Podlaska
z dnia 15.03.2015 które odbyło się w Radzyniu Podlaskim.

Zebranie otworzył i gości przywitał prezes Okręgu Marek Karpiński zaproponował uczczenie minutą ciszy pamięć kolegów, którzy w ostatnim roku odeszli z naszych szeregów. Następnie zaproponował następujący porządek zebrania (w załączniku nr 1):

 1. Otwarcie zebrania, przyjęcie porządku zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolantów.
 3. Wybór Komisji Mandatowej; stwierdzenie ważności zebrania.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przedstawienie sprawozdań:
  • Prezesa z działalności Zarządu,
  • Vice Prezesa ds. Finansowych,
  • Vice Prezesa ds. Lotowych,
  • Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej,
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za sezon 2014
 8. Wybór Komisji Matki
 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyborów Prezesa Okręgu.
 10. Wybór Prezesa Okręgu i ogłoszenie wyników.
 11. Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyborów Zarządu Okręgu, OKR, OKD i delegatów na KWZD.
 12. Wybory Zarządu Okręgu i ogłoszenie wyników
 13. Wybory OKR i ogłoszenie wyników.
 14. .Wybory OKD i ogłoszenie wyników
 15. Wybory delegatów na KWZD i ogłoszenie wyników.
 16. Ukonstytuowanie się zarządu i komisji.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014,
  • nadwyżki/straty bilansowej za rok 2014,
  • organizacji Wystawy Okręgowej.
 18. Przyjęcie preliminarza budżetowego na rok 2015.
 19. Głosowanie zgłoszonych uchwał i wniosków oraz dyskusja.
 20. Zamknięcie zebrania.

Ad. 2.) Na Przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę Dariusza Kłosa a na protokolanta Ireneusza Ślaza i Dariusza Beczka. Wszyscy otrzymali jednogłośne poparcie.

Ad. 3.) Do komisji Mandatowej zgłoszeni zostali:

 • Witold Dzieniszewski,
 • Robert Chmiel,
 • Andrzej Korniluk,

W głosowaniu jawnym wszyscy otrzymali jednogłośne poparcie.

Komisja Mandatowa stwierdziła, że zebranie zostało zwołane prawidłowo. Uprawnionych do głosowania było 50 członków, obecnych na zebraniu 46 i zebranie jest prawomocne.

Załącznik nr 2 lista delegatów uprawnionych do głosowania z podpisami.
Załęcznik nr 3 protokół Komisji Mandatowej.

Po odczytaniu protokołu Komisja Mandatowa została rozwiązana.

 

Ad.4.) Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszeni zostali:

 • Paweł Pakuła,
 • Stanisław Kaczmarski,
 • Wiesław Surbiniuk,

W głosowaniu jawnym otrzymali jednogłośne poparcie.

 

Ad .5.) Sprawozdania z pracy Zarządu Okręgu:

a) Prezes Okręgu Marek Karpiński odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2014. Szczegółowe sprawozdanie w załączniku nr 4.

b) Prezes ds. Finansowych Leszek Łodej odczytał sprawozdanie z działalności finansowej w sezonie 2014. Szczegółowe zestawienie załącznik nr 5.

c) Prezes ds. Lotowych Okręgu Jerzy Świderski odczytał sprawozdanie z działalności za sezon 2014. Szczegółowe sprawozdanie w załączniku nr 6.

d) Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej odczytał kol. Karol Dziędzik. Szczegółowe sprawozdanie załącznik nr 7.

e) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał przewodniczący Przemysław Kozak. Stan osobowy okręgu na dzień 10.03.2015 wynosił 859 członków zwyczajnych + 2 członków honorowych. Stan konta bankowego na dzień 10.03.2015 wynosił na minusie 17,69 PLN, stan środków finansowych 426,25 PLN. Szczegółowe sprawozdanie załącznik nr 8. Kol. Przemysław Kozak podziękował Zarządowi Okręgu za wzorowe prowadzenie dokumentacji finansowej i sprawozdawczej i zawnioskował o udzielenie absolutorium zarówno dla Prezesa jak i Zarządu Okręgu za sezon 2014.

 

Ad. 6.) Zebrani delegaci nie mieli pytań dotyczących sprawozdań z działalności.

 

Ad. 7.) Do głosowania nad absolutorium uprawnionych było 46 delegatów obecnych na zebraniu..

Za udzieleniem absolutorium dla Prezesa Marka Karpińskiego głosowało 45 osób, jedna osoba wstrzymała się od głosowania.

Za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Okręgu głosowało 42 obecnych, cztery osoby wstrzymały się od głosowania.

 

Ad. 8.) Do Komisji Matki zgłoszeni zostali:

 • Robert Chmiel,
 • Andrzej Kułak,
 • Paweł Przybysz,
 • Marek Sierpatowski,

W głosowaniu jawnym głosujących za 45, jedna osoba wstrzymała się od głosowania.

 

Ad. 9) Do Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Prezesa Okręgu zgłoszeni zostali:

 • Witold Dzieniszewski,
 • Roman Śledź,
 • Dariusz Kałuski,

W głosowaniu jawnym wszyscy otrzymali jednogłośne poparcie.

 

Ad. 10) Jako kandydat na Prezesa Okręgu został zgłoszony kol. Marek Karpiński.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Witold Dzieniszewski odczytał protokół z przeprowadzenia wyborów na Prezesa Okręgu Biała Podlaska. Uprawnionych do głosowania 46 osób, w głosowaniu tajnym za wyborem kol. Marka Karpińskiego na funkcję Prezesa Okręgu głosowało 46 osób, przeciw 0, głosów nieważnych 0. Protokół Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania w załączniku nr 9.

Po odczytaniu protokołu Komisja Skrutacyjna została rozwiązana.

 

Ad. 11) ) Do Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Zarządu Okręgu, OKR, OKD i delegatów na KWZD zgłoszeni zostali:

 • Patryk Kaczan,,
 • Andrzej Korniluk,
 • Tadeusz Księżopolski,

W głosowaniu jawnym otrzymali 44 głosy za, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

 

Ad. 12) Kolega Marek Kapiński zaproponował aby każdy oddział zgłosił jedną kandydaturę. Do Zarządu Okręgu zgłoszono:

 • Marek Sierpatowski – Oddział Biała Podlaska,
 • Andrzej Panasiuk – Oddział Parczew,
 • Daniel Zienkiewicz – Oddział Radzyń Podlaski,
 • Marcin Kosiorek – Oddział Węgrów,
 • Władysław Kłykociński – Oddział Łosice,
 • Jerzy Wójcik – Oddział Międzyrzec Podlaski,
 • Mirosław Borkowski – Oddział Siedlce,
 • Mieczysław Popławski – Oddział Podlasie,
 • Andrzej Gajda – Oddział ŁSK Wchód,

 

Z sali nie zgłoszono dodatkowych kandydatur. W głosowaniu jawnym wszyscy głosowali za zamknięciem listy kandydatów.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Andrzej Korniluk odczytał protokół z wyborów Zarządu Okręgu – załącznik nr 10.

W głosowaniu tajnym do Zarządu Okręgu wybrani zostali:

 • Marek Sierpatowski – Oddział Biała Podlaska – 43 głosy,
 • Daniel Zienkiewicz – Oddział Radzyń Podlaski – 46 głosów,
 • Marcin Kosiorek – Oddział Węgrów- 44 głosy,
 • Władysław Kłykociński – Oddział Łosice – 43 głosy,
 • Jerzy Wójcik – Oddział Międzyrzec Podlaski – 27 głosów,
 • Mirosław Borkowski – Oddział Siedlce –31 głosów,
 • Mieczysław Popławski – Oddział Podlasie –45 głosów,
 • Andrzej Gajda – Oddział ŁSK Wchód – 42 głosy,

 

Ad. 13) Kandydaci do Komisji Rewizyjnej:

 • Paweł Pakuła,
 • Przemysław Kozak,
 • Zbigniew Cholewa,
 • Witold Dzieniszewski,
 • Sławomir Sawczuk,
 • Tadeusz Księżoplski,

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Andrzej Korniluk odczytał protokół z wyborów Komisji Rewizyjnej – załącznik nr 11.

W głosowaniu tajnym do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

 • Przemysław Kozak –42 głosy,
 • Zbigniew Cholewa – 39 głosów,
 • Witold Dzieniszewski – 32 głosy,
 • Sławomir Sawczuk – 38 głosów,
 • Tadeusz Księżopolski – 38 głosów,

 

Ad. 14) ) Kandydaci do Komisji Dyscyplinarnej:

 • Henryk Sobota,
 • Andrzej Dmitruk,
 • Marek Czarnecki,
 • Bogdan Wojewódzki,
 • Wiesław Surbiniuk,
 • Paweł Pakuła.

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Andrzej Korniluk odczytał protokół z wyborów Komisji Rewizyjnej – załącznik nr 12.

W głosowaniu tajnym do Komisji Dyscyplinarnej wybrani zostali:

 • Henryk Sobota – 41 głosów,
 • Andrzej Dmitruk – 41 głosów,
 • Marek Czarnecki – 40 głosów,
 • Bogdan Wojewódzki – 40 głosów,
 • Wiesław Surbiniuk – 41 głosów

 

Ad. 15) Kandydaci na Krajowy Walny Zjazd Delegatów PZHGP:

 • Marek Karpiński,
 • Daniel Zienkiewicz,

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Andrzej Korniluk odczytał protokół z wyboru delegatów na KWZD – załącznik nr 13.

W głosowaniu tajnym na delegatów na KWZD wybrani zostali:

 • Marek Karpiński – 46 głosów,
 • Daniel Zienkiewicz – 46 głosów,

 

Ad. 16) Ukonstytuowanie się Zarządu Okręgu i Komisji:

a) Protokół z ukonstytuowania się Zarządu Okręgu – załącznik nr 14.

 • Vice Prezes ds. organizacji lotów – Marcin Kosiorek,
 • Vice Prezes ds. finansowych – Mieczysław Popławski,
 • Vice Prezes ds. gospodarczych – Andrzej Gajda,
 • Sekretarz – Daniel Zienkiewicz

b) Protokół z ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej – załącznik nr 15.

 • Przewodniczący – Przemysław Kozak,
 • Zastępca Przewodniczącego – Tadeusz Księżopolski,
 • Sekretarz – Sławomir Sawczuk,

c) Protokół z ukonstytuowania się Komisji Dyscyplinarnej – załącznik nr 16:

 • Przewodniczący – Bogdan Wojewódzki,
 • Zastępca Przewodniczącego – Marek Czarnecki,
 • Sekretarz Wiesław Surbiniuk,

 

 

Ad. 17) Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Okręgu PZHGP Biała Podlaska – uchwała nr 1/2015 – załącznik nr 17. W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 46 obecnych.
 • uchwała nr 2/2015 w sprawie nadwyżki bilansowej za 2014 rok Okręgu PZHGP Biała Podlaska – załącznik nr 18. W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 46 obecnych.
 • wniosek o zmianę sposobu organizacji wystawy okręgowej. Kol. Marek Karpiński zaproponował aby wystawa była organizowana w formie targów. Zwiedzanie wystawy miało by być bezpłatne aby przyciągnąć jak najwięcej osób. Do uczestnictwa w wystawie zaproszono by również wystawców gołębi ozdobnych, drobiu ozdobnego lub innych hodowców małych zwierząt. Na wystawę tą zaproszono by również wystawców z artykułami dla gołębi. Poprosił też zebranych aby zorientowali się czy w ich okolicy nie ma jakiegoś obiektu który mógłby nam posłużyć na zorganizowanie takiej imprezy. Wystawa w takiej formie miała by być organizowana cyklicznie co rok. Za podjęciem uchwały głosowało 46 obecnych.

 

Ad. 18) Preliminarz budżetowy na rok 2015 odczytał kol. Marek Karpiński – załącznik nr 20.

Pytanie z sali o punkt preliminarza inne wydatki. Kol. Marek Karpiński wyjaśnił, że tutaj rozliczano wykonanie obliczeń przez rachmistrza, spotkania integracyjne oraz inne nie przewidziane wydatki nie ujęte w innych punktach jeśli takie się pojawiły.

Za przyjęciem preliminarza na rok 2015 głosowało 45 obecnych, 1 głos przeciwny.

 

Ad 19)

 • wniosek o wpisanie Oddziału ŁKS Wschód do KRS. W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 46 obecnych.
 • Powołanie Komisji do sprawie sprawdzenia kabiny przed lotami okręgowymi. Wyjaśnienie kol. Marka Karpińskiego – przed lotem sprawdzenie stanu technicznego (przegląd) oraz sprawdzenie pod kątem wymagań związanych z karmieniem, pojeniem, wentylacją, dezynfekcją. Sprawę wyboru osób do tej komisji zostawiono w gestii zarządu okręgu. Za podjęciem uchwały głosowało 45 obecnych, 1 głos przeciwny.
 • wniosek o założenie strony internetowej dla Okręgu. Za podjęciem uchwały głosowało 45 obecnych, 1 głos przeciwny. Kol. Ireneusz Ślaz zobowiązał się przygotować stronę bezpłatnie. Okręg będzie ponosił jedynie koszty związane z utrzymaniem rocznym strony i domeny na wykupionym serwerze – koszt około 250 zł rocznie.

 

Ad. 20) Kol. Dariusz Kłos podziękował wszystkim za przybycie i zamknął zebranie.

Protokołowali:

Ireneusz Ślaz

Dariusz Beczek

 

 

 

Załączniki do protokołu:

 1. Propozycja porządku zebrania.
 2. Lista obecności delegatów uprawnionych do głosowania wraz z podpisami.
 3. Protokół Komisji Mandatowej.
 4. Sprawozdanie Prezesa Okręgu.
 5. Sprawozdanie Prezesa ds. Finansowych.
 6. Sprawozdanie Prezesa ds. Lotów.
 7. Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzenia wyborów Prezesa Okręgu.
 10. Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzenia wyborów Zarządu Okręgu.
 11. Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzenia wyborów do Komisji Rewizyjnej.
 12. Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzenia wyborów do Komisji Dyscyplinarnej.
 13. Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzenia wyboru delegatów na KWZD.
 14. Protokół z ukonstytuowania się Zarządu Okręgu Biała Podlaska.
 15. Protokół z ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej.
 16. Protokół z ukonstytuowania się Komisji Dyscyplinarnej
 17. Uchwała nr 1/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
 18. Uchwała nr 2/2015 w sprawie nadwyżki bilansowej za 2014 rok.
 19. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków.
 20. Preliminarz Budżetowy na rok 2015.

Tu do pobrania zeskanowany protokół z załącznikami.